O financeiro

Un financeiro investiu 100.000 euros nunha caprichosa franquía que todos os anos, con idéntica probabilidade e contra todo sentido común, crece arredor do 60% ou redúcese o 40%. Ao facer testamento, o fi nanceiro díxolle os seus netos que non podían vender a súa participación ata que pasaran 100 anos. A cantidade que recibirán os herdeiros dependerá da cantidade de anos en que aumentasen os benefi cios. Cando chega o momento de recoller os benefi cios, os xestores da franquía ofrecen os herdeiros que elixan entre o benefi cio medio obtido durante eses 100 anos, ou o benefi cio máis probable. ¿Cal lles recomendarías elixir?

 

Ver solución

2022  SGAPEIO   globbers joomla templates